GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida

Execució de perfils extruïts de formigó in situ amb màquina estenedora tipus POWER CURBER. Per a cunetes, vorades, barreres i perfils especials, en obra civil pública i privada.