GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida

Certificacions de Gestió de Qualitat

L'empresa disposa de les Certificacions de Gestió de Qualitat conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 amb el núm. de certificat 00996 i de Gestió Mediambiental conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 amb núm. de certificat 00997 per AIDICO, entitat de certificació acreditada, i les Certificacions de Producte conforme a la EHE-08 (apartat 5.1 annex 19) per AIDICO amb el números 01065 i 01066 per la fabricació de formigons preparats (HA-25).